Chúng tôi mong muốn trở thành:

Một doanh nghiệp đảm bảo cân bằng giữa “thực phẩm thơm ngon và được ưa chuộng” cũng như “có lợi cho sức khỏe và giàu dinh dưỡng”.

Một doanh nghiệp toàn cầu phát huy vị thế độc đáo nhất trên thế giới.

Một doanh nghiệp luôn góp phần phát triển xã hội theo hướng bền vững.

Trên cơ sở tư duy nói trên, Tập đoàn Morinaga luôn lấy “Thực hành quản lý với trọng tâm là Tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) hướng tới hiện thực hóa triết lý kinh doanh” làm chính sách nền tảng.

Ngoài ra, Morinaga đặt ra 7 mục tiêu trọng điểm, hướng tới giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển xã hội theo cách bền vững thông qua các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của công ty.

7 Mục tiêu
trọng điểm

・ Sức khỏe và dinh dưỡng
・ Môi trường
・ Nhân quyền
・ Hệ thống cung ứng
・ Đào tạo Thế hệ Kế cận
・ Đào tạo nhân lực
・ Quản trị doanh nghiệp
・ Sức khỏe và dinh dưỡng
・ Môi trường
・ Nhân quyền
・ Hệ thống cung ứng
・ Đào tạo Thế hệ Kế cận
・ Đào tạo nhân lực
・ Quản trị doanh nghiệp

Chúng tôi cũng tham khảo Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc và nhiều tài liệu khác khi thiết lập các chính sách của mình.
Chúng tôi tin rằng tập đoàn Morinaga có thể góp phần hiện thực hóa xã hội phát triển bền vững với tư cách là một doanh nghiệp xã hội nói chung và những công dân của khu vực nói riêng thông qua các nỗ lực giải quyết các vấn đề trọng yếu.

Các Mục tiêu
Phát triển Bền vững (SDGs)

SDGs (Các Mục tiêu Phát triển Bền vững) bao gồm 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu liên quan tới phát triển bền vững do Liên Hợp Quốc xác lập. Các mục tiêu được thông qua vào năm 2015 và hướng tới việc hoàn thiện vào năm 2030. Với nguyên tắc “để không ai bị bỏ lại phía sau” (Leave no one behind) làm nền tảng, việc thực hiện các mục tiêu đòi hỏi sự nỗ lực thông qua các hoạt động thường ngày không chỉ từ chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ mà ngay cả các doanh nghiệp tư nhân nhằm giải quyết các vấn đề thế giới đang đối mặt như chênh lệch kinh tế, sản xuất và tiêu thụ bền vững, giải pháp chống biến đổi khí hậu, v.v... Tập đoàn Morinaga hướng tới góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững này.

Giao tiếp
với cổ đông

Tập đoàn Morinaga luôn lấy việc tăng cường mối quan hệ thống nhất với 7 cổ đông là nòng cốt của hoạt động doanh nghiệp và đưa ra các chủ đề cần nỗ lực thực hiện trong mối quan hệ với từng cổ đông.

Sổ tay
dữ liệu phát triển bền vững

Chúng tôi xuất bản “Sổ tay dữ liệu phát triển bền vững” với mục tiêu hiện thực hóa xã hội phát triển bền vững.
Xin quý khách xem tại đây để biết thêm chi tiết.